Skip to content

MasterSeal 7000 CR

360° Kompletná ochrana do extrémnych podmienok

MasterSeal 7000 CR je systém hydroizolácie a ochrany betónu s unikátnou kombináciou aplikačných a prevádzkových vlastností, ktoré riešia problémy agresívnych prostredí odpadových vôd. Overený systém MasterSeal 7000 CR výrazne predlžuje životný cyklus betónových stavieb.

 

 

Špecifická chemická odolnosť*

Špecifická chemická odolnosť vrátane vysokých koncentrácií biogénnej kyseliny sírovej.*

Schopnosť prekrytia trhlín

Preklenutie trhlín až do 0,7 mm.

Skrátená doba prestojov

Rýchle tuhnutie, ktoré skracuje prestoje.

Maximálna tolerancia vlhkosti podkladu

Maximálna tolerancia vlhkosti vrátane aplikácie na vlhké podklady.

Rýchla a jednoduchá aplikácia

Rýchle a jednoduché nanášanie valčekom alebo striekaním pri teplotách od 5 °C do 35 °C.

Osvedčená trvanlivosť

Trvanlivosť minimálne dvanásť rokov – overená v reálnych podmienkach. MasterSeal 7000 CR bol skúšaný vo Fraunhoferovom inštitúte v podmienkach, ktoré simulujú podmienky skutočnej kanalizácie počas 11 až 14 rokov. Výsledky skúšky nepreukázali žiadne významné zmeny vlastností MasterSeal 7000 CR.

*Špecifická chemická odolnosť sa tu týka chemickej odolnosti proti biogénnej kyseline sírovej (BSA) a tiež proti organickým kyselinám.

OBLASTI POUŽITIA

Čistiarne mestských a priemyselných odpadových vôd

Čistiarne mestských a priemyselných odpadových vôd

v prítokovej aj odtokovej oblasti

Zariadenia na výrobu bioplynu

Zariadenia na výrobu bioplynu

Vyhnívacie nádrže

Kanalizačné potrubia

Kanalizačné potrubia

Sekundárne záchytné nádrže

Sekundárne záchytné nádrže

v priemyselných závodoch

Skladba systému

MasterSeal 7000 CR sa skladá z dvoch častí: podkladového náteru MasterSeal P 770 a membrány MasterSeal M 790, oba produkty sú na báze technológie Xolutec®. Dve farby systému MasterSeal 7000 CR – červená a sivá – umožňujú bezpečnú aplikáciu aj v prostredí so zníženou viditeľnosťou.

1 Penetračný náter MasterSeal P 770

2 Membrána MasterSeal M 790

Skladba systému MasterSeal 7000 CR

Osvedčené vlastnosti

Trvanlivosť minimálne dvanásť rokov – overená v reálnych podmienkach. MasterSeal 7000 CR bol skúšaný vo Fraunhoferovom inštitúte v podmienkach, ktoré simulujú podmienky skutočnej kanalizácie počas 11 až 14 rokov. Výsledky skúšky nepreukázali žiadne významné zmeny vlastností MasterSeal 7000 CR.

Certifikovaná ochrana betónu

Xolutec®

MasterSeal 7000 CR je na báze technológie Xolutec® - našej novej a unikátnej technológie pre trvanlivé riešenia. Xolutec® bol špeciálne vyvinutý na riešenie problémov náročných technických prostredí.

Kombinácia kontrastov

Xolutec® je inovatívny a inteligentný spôsob kombinácie komplementárnych chemických látok. Po namiešaní produktu sa vytvorí vzájomne prepojená sieť polymérov (IPN = interpenetrating network), ktorá zlepšuje celkové vlastnosti materiálu. Xolutec® navyše kombinuje rôzne výhody, ako je chemická odolnosť a efektívne preklenutie trhlín.

Riešenie všetko v jednom

Riadením hustoty zosieťovania je možné upraviť vlastnosti Xolutec® v závislosti od požiadaviek. Neobyčajná univerzálnosť systému Xolutec® a jeho schopnosť ponúknuť širokú škálu riešení pre špecifické podmienky vytvárajú nový rozmer v technológii materiálov pre stavebný priemysel.

Rýchla a jednoduchá aplikácia

Xolutec® má veľmi nízky obsah prchavých látok (VOC) a jednoducho sa aplikuje striekaním alebo ručne. Technológia nie je citlivá na vlhkosť a toleruje široký rozsah rôznych podmienok, čím sa značne rozširuje rozsah použitia a znižuje sa riziko oneskorení a chýb.

Vďaka rýchlemu vytvrdzovaniu dokonca aj pri nízkych teplotách umožňuje Xolutec® rýchle obnovenie prevádzky a garantuje efektívny, bezpečný a nepretržitý chod čistiarní odpadových vôd. Dlhé cykly údržby a nižšie náklady na životný cyklus výrazne znižujú celkové náklady spojené s užívaním produktu.

Výzvy pri čistení odpadových vôd

Každý krok pri čistení odpadových vôd si vyžaduje špecifický prístup. Tak hydroizolácia, oprava alebo použitý ochranný produkt, ako aj návrh riešenia musia byť prispôsobené špecifickej chemickej aj mechanickej agresivite prítokovej vody. Požadovaná úroveň čistoty spracovanej vody tiež ovplyvňuje zvolené riešenie.

Chemický proces

Betónová infraštruktúra systémov čistenia odpadových vôd je vystavená zložitým fyzikálnym a chemickým procesom korózie. Nenatretý betón je náchylný najmä k tzv. koróznemu poškodeniu biogénnou kyselinou sírovou (BSA).

Proces korózneho poškodenia kyselinou sírovou je spôsobený baktériami rodu Thiobacillus, ktoré metabolizujú sírovodík (H2S) a uvoľňujú kyselinu sírovú. Anaeróbne podmienky (bez kyslíka), napr. v kanalizácii, kde je minimálne prúdenie vzduchu, umožňujú rast baktérií 1 .

BSA korózia je výsledkom druhotného procesu, pri ktorom sa H2S uvoľňuje do horného priestoru. Akumulácia H2S v hornom priestore sa mení s prúdením vzduchu, avšak aj nízke koncentrácie sú dostatočné na podporu kolonizácie baktériami Thiobacillus 2 . Toto chemické pôsobenie môže viesť k vážnemu poškodeniu nosnej funkcie betónu.

Chemical attack water pipe